Diagnostyka Dietetyczna i Systemy Żywienia

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Diagnostyka Dietetyczna i Systemy Żywienia

Szczegółowy opis programu

Planowane efekty kształcenia w zakresie Diagnostyki Dietetycznej i Systemów Żywienia dotyczą nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie diagnostyki dietetycznej i alternatywnych systemów żywienia oraz profilaktyki zdrowotnej, w tym oceny profilu psychometabolicznego człowieka oraz opracowania indywidualnej strategii profilaktyki zdrowotnej.

Celem studiów jest także nabycie umiejętności praktycznego radzenia sobie ze stresem fizycznym i psychoemocjonalnym oraz prawidłowego komponowania posiłków zgodnie z zasadami analizy typów psychometabolicznych. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia poradnictwa żywieniowego i dietetycznego oraz profilaktyki zdrowotnej osób indywidualnych.

 

Poszerzenie kwalifikacji:

- diagnostyki dietetycznej i alternatywnych systemów żywienia

- profilaktyki zdrowotnej, w tym oceny profilu psychometabolicznego człowieka oraz opracowania indywidualnej strategii profilaktyki zdrowotnej

- wschodnich systemów profilaktyki zdrowia

- rozpoznawania tzw. typów psychometabolicznych oraz układania strategii profilaktyki zdrowotnej

- praktycznego posługiwania się metodami funkcjonalnej oceny stanu zdrowia fizycznego i psychicznego

- nabycia umiejętności praktycznego radzenia sobie ze stresem fizycznym i psychoemocjonalnym oraz prawidłowego komponowania posiłków zgodnie z zasadami analizy typów psychometabolicznych

- promocji zdrowia z uwzględnieniem wpływu różnorodnych czynników zdrowotnych.

 

Studia skierowane są do absolwentów:

Studiów wyższych (I i II stopnia) kierunków: Dietetyka, Fizjoterapia, Turystyka i Rekreacja, Wychowanie Fizyczne i pokrewnych.

 

Program studiów

Program studiów został przygotowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie dydaktyczne i zawodowe specjalistów z zakresu diagnostyki dietetycznej i systemów żywienia.

Kontakt

Kierownik Studiów Podyplomowych:

dr hab. Barbara FRĄCZEK

e-mail: b.fraczek@kwspz.pl

Rekrutacja:

Krakow­ska Wyższa Sz­koła Pro­mo­cji Zdro­wia z sie­dzibą w Krako­wie

ul. Kro­woder­ska 73, 31-158 Kraków

Ad­res do ko­respon­den­cji:

al. A. Grott­gera 1, 30-035 Kraków

tel./fax +48 12 631 54 40

tel./fax +48 12 423 38 40

tel./fax +48 12 633 45 56

e-ma­il: in­fo­@kw­spz.pl

www.kw­spz.pl

Facebo­ok: www.facebo­ok.com/Krakow­ska­Wyz­szaSz­ko­laPro­mo­cjiZ­dro­wia

You Tu­be: http://www.youtu­be.com/user/KW­SPZ