Diagnostyka i Terapia Manualna

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Diagnostyka i Terapia Manualna

Szczegółowy opis programu

Ab­sol­went stu­diów po­dy­plomo­wych Dia­gnosty­ka i Te­rapia Ma­nual­na uzyskuje pro­fesjonalną wiedzę i przy­go­to­wanie do pra­cy ja­ko te­rapeu­ta ma­nual­ny, prze­de wszyst­kim w za­kresie sto­so­wania pro­cedur i tech­nik ma­nual­nych do dia­gnosty­ki i le­cze­nia czyn­nościo­wych i struk­tu­ral­nych dys­funk­cji narządu ruchu. To przy­go­to­wanie za­wodowe mu­si spełniać wy­ma­ga­nia obo­wiązujące w och­ro­nie zdro­wia. Stu­dia skie­ro­wane są do ab­sol­wentów kie­run­ku Fi­zjoterapii (licen­cjat, ma­gister) oraz kie­run­ku Le­kar­skie­go (le­ka­rze medycyny).

Ab­sol­wen­ci kie­run­ku stu­diów po­dy­plomo­wych z za­kresu Dia­gnosty­ki i Te­rapii Ma­nual­nej będą przy­go­to­wani między in­nymi do pra­cy: w placówkach służby zdro­wia, zakładach opie­ki zdro­wot­nej i re­habi­litacji, w ośrod­kach spor­to­wych, re­kreacyj­nych oraz ośrod­kach od­nowy bio­logicz­nej.

Poszerzenie kwalifikacji w zakresie:

- stosowania procedur i technik zarówno diagnostycznych jak i leczniczych w obszarze terapii manualnej

- bezpieczeństwa zabiegów terapii manualnej z uwzględnieniem wskazań i przeciwskazań do stosowania różnego rodzaju mobilizacji

- edukacji pacjenta dla potrzeb profilaktyki i prewencji w wybranych dysfunkcjach narządów ruchu

- współpracy z lekarzem prowadzącym pacjenta w zakresie stosowania środków terapii

- dokumentacji usprawniania z uwzględnieniem odrębności zabiegów terapii manualnej

- znajomości zasad etyki – kodeksu postępowania w terapii manualnej

Program studiów

Program studiów został przygotowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie dydaktyczne i zawodowe specjalistów z zakresu diagnostyki i terapii manualnej.

Kontakt

Kierownik Studiów Podyplomowych:

dr hab. Barbara FRĄCZEK

e-mail: b.fraczek@kwspz.pl

Rekrutacja:

Krakow­ska Wyższa Sz­koła Pro­mo­cji Zdro­wia z sie­dzibą w Krako­wie

ul. Kro­woder­ska 73, 31-158 Kraków

Ad­res do ko­respon­den­cji:

al. A. Grott­gera 1, 30-035 Kraków

tel./fax +48 12 631 54 40

tel./fax +48 12 423 38 40

tel./fax +48 12 633 45 56

e-ma­il: in­fo­@kw­spz.pl

www.kw­spz.pl

Facebo­ok: www.facebo­ok.com/Krakow­ska­Wyz­szaSz­ko­laPro­mo­cjiZ­dro­wia

You Tu­be: http://www.youtu­be.com/user/KW­SPZ