Dietetyka

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Dietetyka

Szczegółowy opis programu

Stu­dia po­dy­plomo­we z za­kresu Die­tety­ki mają na celu prze­ka­zanie słuchaczom wie­dzy w za­kresie: oceny spo­so­bu żywie­nia i stanu odżywie­nia lu­dzi zdro­wych i chorych, bez­pie­czeństwa żyw­ności oraz spo­sobów za­po­bie­ga­nia za­grożeniom związa­nym z nie­od­po­wied­nią ja­kością żyw­ności.

We współcze­snym świe­cie pro­blem żywie­nia człowie­ka na­bie­ra coraz większe­go zna­cze­nia. Niewłaści­we odżywia­nie, złe na­wyki żywie­nio­we (których kon­se­kwencją jest na­d­waga i otyłość, ale także nie­dożywie­nie) mają znaczący wpływ na wzrost cywilizacyj­nych chorób żywie­nio­wo za­leżnych. Dla lu­dzi zdro­wych pra­widłowe żywie­nie jest istot­nym ele­men­tem pro­fi­lak­ty­ki zdro­wot­nej, w choro­bie od­grywa istotną rolę wspo­ma­gając le­cze­nie far­ma­ko­logicz­ne. Żywie­nie człowie­ka wy­bie­ga da­le­ko po­za przyjęte tra­dycyj­nie ksz­tałty, w związku z tym ab­sol­went stu­diów po­dy­plomo­wych po­siądzie teoretycz­ne i prak­tycz­ne umiejętności o in­ter­dyscyplinar­nym charak­terze.

Poszerzenie kwalifikacji  w zakresie:

- oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia ludzi zdrowych i chorych

- bezpieczeństwa żywności oraz sposobów zapobiegania zagrożeniom związanym z nieodpowiednią jakością żywności

- planowania żywienia i technologii przygotowywania potraw

- nadzoru nad zakładami żywienia zbiorowego

- profilaktyki chorób żywieniowo - zależnych

- wykorzystania metod i zasad edukacji żywieniowej w pracy z pacjentami (klientami) na poziomie indywidualnym i zbiorowym

Program studiów

Program studiów został przygotowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie dydaktyczne i zawodowe specjalistów z zakresu dietetyki - żywienia indywidualnego i zbiorowego zdrowego i chorego człowieka.

Studia skierowane są do absolwentów legitymujących się dyplomem studiów wyższych.

Obejrzyj nas na - https://www.youtube.com/watch?v=A-n3uTJeHNo&feature=youtu.be

Kontakt

Kierownik Studiów Podyplomowych:

dr hab. Barbara FRĄCZEK

e-mail: b.fraczek@kwspz.pl

Rekrutacja:

Krakow­ska Wyższa Sz­koła Pro­mo­cji Zdro­wia z sie­dzibą w Krako­wie

ul. Kro­woder­ska 73, 31-158 Kraków

Ad­res do ko­respon­den­cji:

al. A. Grott­gera 1, 30-035 Kraków

tel./fax +48 12 631 54 40

tel./fax +48 12 423 38 40

tel./fax +48 12 633 45 56

e-ma­il: in­fo­@kw­spz.pl

www.kw­spz.pl

Facebo­ok: www.facebo­ok.com/Krakow­ska­Wyz­szaSz­ko­laPro­mo­cjiZ­dro­wia

You Tu­be: http://www.youtu­be.com/user/KW­SPZ