Komplementarne metody w promocji zdrowia

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 Komplementarne metody w promocji zdrowia

Szczegółowy opis programu

W programie studiów podyplomowych Komplementarne Metody w Promocji Zdrowia duży nacisk położony jest na wymiar praktyczny omawianych problemów oraz indywidualne podejście do każdego studenta. Zakłada się, że w trakcie nauki student ma nie tylko nabyć konkretną wiedzę czy umiejętności, ale powinien także odnieść wymierne, długofalowe korzyści związane z poznaniem własnego potencjału pozwalającego na uruchomienie procesów samoświadomościowych i samorozwojowych.

Poszerzenie kwalifikacji w zakresie:

- wiedzy dotyczącej komplementarnych systemów profilaktyki i leczenia opartych o całościową diagnozę organizmu oraz metody stymulacji indywidualnego potencjału jednostki,

- nauczenia się szeregu metod i technik służących ocenie stanu zdrowia na poziomie psychofizycznym oraz istniejących w tym zakresie zagrożeń,

- umiejętności zastosowania w praktyce metod przywracających bądź wzmacniających zdrowie, stymulowania rozwoju osobistego, podnoszenia poziomu świadomości zdrowotnej,

- zasad współpracy z wszystkimi jednostkami zainteresowanymi całościowym podejściem do problemu zdrowia i rozwoju osobistego zwłaszcza w obszarze problemów związanych ze stylem życia czy negatywnymi skutkami nadmiernego stresu.

 

Studia skierowane są do absolwentów

Studiów wyższych (I i II stopnia) kierunków: Dietetyka, Fizjoterapia, Kosmetologia, Lekarski (lekarze medycyny), Pielęgniarstwo,  Psychologia i Psychoterapia, Resocjalizacja, Pedagogika, Couching, którzy w związku z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową zainteresowani są całościowym podejściem do pacjenta/klienta oraz metodami intensyfikującymi procesy samorozwojowe.

 

Program studiów

Zajęcia prowadzą wysokiej klasy specjaliści, których zainteresowania medycyną komplementarną obejmują zarówno aspekty humanistyczne, biologiczne jak i terapeutyczne.
W programie studiów przewidziane są m. in. zajęcia: metody diagnozowania organizmu jako całości (m.in. elektrodermalna metoda Ryodoraku),wybrane metody muzykoterapii (terapia kamertonami), koloroterapia, podstawy refleksoterapii, podstawy terapii manualnej, metody związane ze świadomością ciała (Feldenkraisa, Bones for Life, Alexandra, Somayog),techniki relaksacyjne (masaż relaksacyjny, masaż kamieniami wulkanicznymi, treningi relaksowo-koncentrujące), wybrane techniki rozwoju osobistego (m.in. metoda Mindfulness),podstawy psychodietetyki.

Kontakt

Kierownik Studiów Podyplomowych:

dr hab. Barbara FRĄCZEK

e-mail: b.fraczek@kwspz.pl

Rekrutacja:

Krakow­ska Wyższa Sz­koła Pro­mo­cji Zdro­wia z sie­dzibą w Krako­wie

ul. Kro­woder­ska 73, 31-158 Kraków

Ad­res do ko­respon­den­cji:

al. A. Grott­gera 1, 30-035 Kraków

tel./fax +48 12 631 54 40

tel./fax +48 12 423 38 40

tel./fax +48 12 633 45 56

e-ma­il: in­fo­@kw­spz.pl

www.kw­spz.pl

Facebo­ok: www.facebo­ok.com/Krakow­ska­Wyz­szaSz­ko­laPro­mo­cjiZ­dro­wia

You Tu­be: http://www.youtu­be.com/user/KW­SPZ