Kosmetologia – Medycyna Estetyczna dla lekarzy

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Kosmetologia – Medycyna Estetyczna dla lekarzy

Szczegółowy opis programu

Ko­smeto­logia - Medycyna Es­tetycz­na dla le­ka­rzy

Studia Podyplomowe Kosmetologia - Medycyna Estetyczna dla Lekarzy to pierwsza w Europie kompleksowa oferta, jedyna w Polsce z dużą ilością zajęć praktycznych przygotowana dla lekarzy zainteresowanych pracą w tym najpopularniejszym obszarze medycyny. 

Poszerzenie kwalifikacji w zakresie:

- zastosowania toksyny botulinowej

- wypełniania tkanek miękkich substancjami poprawiającymi objętość skóry

- odmładzania skóry za pomocą urządzeń specjalistycznych

- wykonywanie mezoterapii igłowej

- wykorzystywania laserów w medycynie estetycznej

- pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo

- przeprowadzania zabiegów takich jak peelingi medyczne

 

Studia przygotowują również do:

- kierowania gabinetami medycyny estetycznej, bioodnowy i SPA

- personalizowania usług dla indywidualnych pacjentów (od doboru zabiegów po pielęgnację domową)

- nadzoru pracy kosmetyczek i kosmetologów w gabinecie.

 

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych kierunków: Lekarskiego(lekarze medycyny), Stomatologii.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. Ustaw z 2004 r, nr 231, poz. 2326) absolwent wyżej wymienionych studiów może ubiegać się o przyznanie 40 punktów edukacyjnych w ramach doskonalenia zawodowego. Decyzja o zaliczeniu punktów należy do Okręgowej Izby Lekarskiej i KWSPZ nie ponosi odpowiedzialności.

 

Obejrzyj również - https://www.youtube.com/watch?v=A-n3uTJeHNo&feature=youtu.be

Kontakt

Kierownik Studiów Podyplomowych:

dr hab. Barbara FRĄCZEK

e-mail: b.fraczek@kwspz.pl

Rekrutacja:

Krakow­ska Wyższa Sz­koła Pro­mo­cji Zdro­wia z sie­dzibą w Krako­wie

ul. Kro­woder­ska 73, 31-158 Kraków

Ad­res do ko­respon­den­cji:

al. A. Grott­gera 1, 30-035 Kraków

tel./fax +48 12 631 54 40

tel./fax +48 12 423 38 40

tel./fax +48 12 633 45 56

e-ma­il: in­fo­@kw­spz.pl

www.kw­spz.pl

Facebo­ok: www.facebo­ok.com/Krakow­ska­Wyz­szaSz­ko­laPro­mo­cjiZ­dro­wia

You Tu­be: http://www.youtu­be.com/user/KW­SPZ