Podologia

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Podologia

Szczegółowy opis programu

Stu­dia Po­dy­plomo­we z Po­do­logii obej­mują za­gad­nie­nia z za­kresu pro­fi­lak­ty­ki, dia­gnozowania, re­habi­litacji i le­cze­nia za­chowaw­cze­go chorób narządu ruchu, chorób na­czynio­wych oraz ogólnej pielęgna­cji kończyn dol­nych, ze sz­czególnym uw­zględnie­niem stóp. Stu­dia obej­mują za­gad­nie­nia z za­kresu po­do­logii ogólnej, ko­smeto­logicz­nej oraz klinicz­nej.

Są ad­reso­wane do ab­sol­wentów ko­smeto­logii, fi­zjoterapeutów i nau­czycie­li wy­chowania fi­zycz­nego ze specjal­nością gim­na­sty­ka ko­rek­cyj­na za­trud­nio­nych w: sa­na­to­riach, SPA, do­mach opie­ki społecz­nej i hospicjach, placówkach oświa­to­wych (przysz­kol­nych i międzysz­kol­nych ośrod­kach gim­na­sty­ki ko­rek­cyj­nej), ośrod­kach i ga­bi­netach od­nowy bio­logicz­nej, ga­bi­netach ma­sażu, ga­bi­netach te­rapii ma­nual­nej i uspraw­nia­nia, fit­ness klu­bach, ga­bi­netach po­do­logicz­nych i ko­smetycz­nych, ga­bi­netach pe­dicu­re, publicz­nych i nie­publicz­nych placówkach służby zdro­wia, przy­chod­niach specja­listycz­nych, pra­cow­niach za­opa­trze­nia or­to­pedycz­nego, po­rad­niach i ga­bi­netach re­habi­litacyj­nych lub pro­wadzących działal­ność go­spo­darczą obej­mującą wyżej wy­mie­nio­ne jed­nost­ki.

Poszerzenie kwalifikacji w zakresie:

- podologii ogólnej,

- podologii kosmetologicznej

- podologii klinicznej,

- profilaktyki, diagnozowania, rehabilitacji i leczenia zachowawczego chorób narządu ruchu,

- chorób naczyniowych,

- ogólnej pielęgnacji kończyn dolnych, ze szczególnym uwzględnieniem stóp.

 

Studia skierowane są do absolwentów

Studiów wyższych (I i II stopnia) kierunków: Kosmetologia, Fizjoterapia, Lekarski (lekarze medycyny), Wychowanie Fizyczne ze specjalnością Gimnastyka korekcyjna i wszystkich kierunków medycznych.

 

Program studiów

Program studiów został przygotowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie dydaktyczne i zawodowe specjalistów z zakresu rehabilitacji sportowej.

 

Zobacz także - https://www.youtube.com/watch?v=A-n3uTJeHNo&feature=youtu.be

Kontakt

Kierownik Studiów Podyplomowych:

dr hab. Barbara FRĄCZEK

e-mail: b.fraczek@kwspz.pl

Rekrutacja:

Krakow­ska Wyższa Sz­koła Pro­mo­cji Zdro­wia z sie­dzibą w Krako­wie

ul. Kro­woder­ska 73, 31-158 Kraków

Ad­res do ko­respon­den­cji:

al. A. Grott­gera 1, 30-035 Kraków

tel./fax +48 12 631 54 40

tel./fax +48 12 423 38 40

tel./fax +48 12 633 45 56

e-ma­il: in­fo­@kw­spz.pl

www.kw­spz.pl

Facebo­ok: www.facebo­ok.com/Krakow­ska­Wyz­szaSz­ko­laPro­mo­cjiZ­dro­wia

You Tu­be: http://www.youtu­be.com/user/KW­SPZ