Rehabilitacja sportowa

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Rehabilitacja sportowa

Szczegółowy opis programu

Współcze­sny sport wy­czynowy charak­teryzują bar­dzo duże ob­ciążenia wy­siłkiem fi­zycz­nym, co związa­ne jest z trenin­giem ruchowym i walką spor­tową. Wy­siłkom tym to­warzyszą także stres i nad­mier­ne ob­ciążenie psy­chicz­ne. Wszyst­ko to często po­wodu­je prze­ciążenia narządów ruchu, narządów wewnętrz­nych głównie układu ser­cowo- na­czynio­we­go i pro­wadzi do urazów spor­to­wych różne­go ty­pu w za­leżności od specyfi­ki da­nej dys­cypliny spor­tu.

Umiejętności ab­sol­wen­ta kie­run­ku Re­habi­litacja Spor­to­wa do­tyczą tech­nik i metod z za­kresu: ma­sażu klasycz­nego i spor­to­we­go, od­nowy bio­logicz­nej i psy­chicz­nej, ki­nezyterapii, za­opa­trze­nia or­to­pedycz­nego (w tym stabi­lizatorów stawów) fi­zyko­terapii, ki­nezjotapin­gu, mo­bi­lizacji stawowych oraz wy­branych metod medycyny na­tu­ral­nej (m.in.; shiat­su, akupre­sura itp.).

Ab­sol­wen­ci kie­run­ku stu­diów po­dy­plomo­wych z za­kresu Re­habi­litacji Spor­to­wej będą przy­go­to­wani do pra­cy w placówkach służy zdro­wia, ośrod­kach od­nowy bio­logicz­nej i re­habi­litacji oraz klu­bach spor­to­wych.

Poszerzenie kwalifikacji w zakresie umiejętności zastosowania technik i metod:

- masażu klasycznego i sportowego,

- odnowy biologicznej i psychicznej,

- kinezyterapii, fizykoterapii, kinezjotapingu,

- zaopatrzenia ortopedycznego (w tym stabilizatorów stawów),

- mobilizacji stawowych,

- wybranych metod medycyny naturalnej (m.in. shiatsu, akupresura, itp.).

 

Studia skierowane są do absolwentów

Studiów wyższych (I i II stopnia) kierunków: Fizjoterapia, Lekarski (lekarze medycyny), Turystyka i Rekreacja (spec. Odnowa psychosomatyczna), Wychowanie Fizyczne (spec.: Odnowa biologiczna w sporcie).

 

Program studiów

Program studiów został przygotowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie dydaktyczne i zawodowe specjalistów z zakresu rehabilitacji sportowej.

Kontakt

Kierownik Studiów Podyplomowych:

dr hab. Barbara FRĄCZEK

e-mail: b.fraczek@kwspz.pl

Rekrutacja:

Krakow­ska Wyższa Sz­koła Pro­mo­cji Zdro­wia z sie­dzibą w Krako­wie

ul. Kro­woder­ska 73, 31-158 Kraków

Ad­res do ko­respon­den­cji:

al. A. Grott­gera 1, 30-035 Kraków

tel./fax +48 12 631 54 40

tel./fax +48 12 423 38 40

tel./fax +48 12 633 45 56

e-ma­il: in­fo­@kw­spz.pl

www.kw­spz.pl

Facebo­ok: www.facebo­ok.com/Krakow­ska­Wyz­szaSz­ko­laPro­mo­cjiZ­dro­wia

You Tu­be: http://www.youtu­be.com/user/KW­SPZ