Trener personalny

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Trener personalny

Szczegółowy opis programu

Planowane efekty kształcenia na kierunku „Trener Personalny” dotyczą nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie:

- anatomii funkcjonalnej człowieka, biomechaniki oraz biochemii i fizjologii wysiłku

- teorii i metodyki treningu sportowego i zdrowotnego

- szczegółowych zasad treningu fitness, funkcjonalnego, kulturystycznego, podstaw metody Pilates, stretchingu i treningu z osobami starszymi

- żywienia człowieka i dietetyki sportowej, a także poradnictwa żywieniowego dla osób podejmujących aktywność fizyczną

- odnowy psychosomatycznej

- korekcji postawy ciała

- podstaw psychologii w treningu sportowym oraz prawa i marketingu w sporcie

- suplementacji i dopingu w sporcie

elementów fizjoterapii sportowej i pierwszej pomocy przedmedycznej

 

Obszar działalności zawodowej obejmuje:

- ośrodki sportowe i rekreacyjne oraz rehabilitacyjne,

- poradnie dietetyczne przy gabinetach kosmetycznych, ośrodkach SPA, gabinetach odnowy biologicznej, fitness klubach itp.,

- własną działalność gospodarcza w zakresie poradnictwa żywieniowego (indywidualnego i zbiorowego)

Kontakt

Krakow­ska Wyższa Sz­koła Pro­mo­cji Zdro­wia z sie­dzibą w Krako­wie

ul. Kro­woder­ska 73, 31-158 Kraków

Ad­res do ko­respon­den­cji:

al. A. Grott­gera 1, 30-035 Kraków

tel./fax +48 12 631 54 40

tel./fax +48 12 423 38 40

tel./fax +48 12 633 45 56

e-ma­il: in­fo­@kw­spz.pl

www.kw­spz.pl

Facebo­ok: www.facebo­ok.com/Krakow­ska­Wyz­szaSz­ko­laPro­mo­cjiZ­dro­wia

You Tu­be: http://www.youtu­be.com/user/KW­SPZ