Administracja i finanse publiczne

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Administracja i finanse publiczne

Szczegółowy opis programu

Celem Studiów Podyplomowych Administracja i Finanse Publiczne SGGW w Warszawie jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, a w szczególności sektora finansów publicznych. Studia Podyplomowe Administracja i Finanse Publiczne umożliwiają nabycie umiejętności analizowania oraz rozumienia procesów zachodzących w gospodarce finansowej Państwa oraz samorządu terytorialnego, poznanie specyfiki gospodarki finansowej i regulujących ją przepisów prawa finansowego.

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier, magister).
Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych powinien dysponować wiedzą teoretyczną i częściowo praktyczną z zakresu administracji i finansów publicznych oraz posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu. Absolwenci nabywają wiadomości, które umożliwiają w przyszłości pracę w administracji i instytucjach publicznych.
Duże zainteresowanie tym kierunkiem studiów w SGGW wynika m.in. z bogatej oferty programowej. Mocną stroną tego kierunku są również odpowiednie proporcje między kadrą akademicką oraz praktykami wykładającymi na studiach. Zajęcia są prowadzone przez osoby posiadające wieloletnią praktykę w dziedzinie administracji i finansów publicznych.

Szczegółowy program studiów, terminy zjazdów, warunki rekrutacji, informacje o wykładowcach znajdują się na stronie internetowej studiów www.spafp.sggw.pl

Kontakt

Sekretariat Studiów Podyplomowych Administracja i Finanse Publiczne SGGW w Warszawie ul. Nowoursynowska 166,

Warszawa 02-787,  Budynek nr 6, pokój A14

Tel. kom. 886 624 111
Tel. 22 593 40 78
Fax 22 593 40 79
e-mail: spafp@sggw.pl
www.spafp.sggw.pl

Kierownik Studiów Podyplomowych:
Prof. dr hab. Marian Podstawka