Compliance w zarządzaniu organizacją

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Compliance w zarządzaniu organizacją

Szczegółowy opis programu

Compliance w zarządzaniu organizacją to studia adresowane do osób widzących swój dalszy rozwój zawodowy w strukturach, zajmujących się systemem compliance w organizacji. W szczególności dotyczy to osób zatrudnionych w działach prawnych, audytu lub controlingu.

Compliance jest instrumentem zarządzania, wykorzystywanym w procesie zachowania zgodności nie tylko w bankach i instytucjach finansowych, ale także w innych organizacjach. Dotyczy to zwłaszcza organizacji rozwijających lub zobowiązanych do utrzymania kapitału zaufania społecznego. Proces szerszego zorientowania się na compliance jest dostrzegany na rynku pracy poprzez zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie.

Absolwent studiów będzie miał wiedzę i umiejętności z zakresu uwarunkowań prawnych i pozaprawnych związanych z praktycznym projektowaniem, wdrażaniem i monitorowaniem systemu compliance w organizacji. Będzie potrafił wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną i pozyskane umiejętności w praktyce.

Program kształci przyszłych compliance oficerów, osoby przygotowane zarówno pod względem merytorycznym, jak i praktycznym do pracy w jednostkach organizacyjnych compliance, przedsiębiorstwach różnych branż sektora publicznego oraz prywatnego.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

Instytucje i podmioty nadzoru w otoczeniu gospodarczym, Etyka, zasady współżycia społecznego w zarządzaniu organizacją, Wartości w zarządzaniu organizacją , Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR), Komunikacja w biznesie, Ład korporacyjny w zarządzaniu organizacją, Prawo compliance w zarządzaniu organizacją, Prawo cywilne w zarządzaniu organizacją, Prawo gospodarcze i handlowe w zarządzaniu organizacją, Prawo pracy w zarządzaniu organizacją, Regulacje prawne o ochronie danych osobowych w zarządzaniu organizacją (GDPR), Regulacje prawne o ochronie konkurencji i konsumentów w zarządzaniu organizacją, Regulacje  prawne w zakresie przestępstw  przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu, Regulacje prawne w zakresie zwalczania korupcji, Regulacje prawne w zakresie zapobieganiu wprowadzaniu do obrotu środków pieniężnych pochodzących z nielegalnych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu, Compliance w instytucjach finansowych, Compliance w zarządzaniu organizacją, Zarządzanie ryzykiem w compliance, Audyt i kontrola wewnętrzna w zarządzaniu organizacją, Compliance w przedsiębiorstwach.

Kontakt

dr hab. Piotr Witkowski
Wydział Ekonomiczny
Laboratorium Praktyki Biznesu
witkowski@poczta.umcs.lublin.pl
 

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl