Zarządzanie siedliskami przyrodniczymi obszarów wiejskich

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Zarządzanie siedliskami przyrodniczymi obszarów wiejskich

Szczegółowy opis programu

Celem studiów jest przedstawienie zróżnicowania wartościowych, chronionych elementów środowiska w rolniczej przestrzeni produkcyjnej, przegląd najważniejszych gatunków chronionych i rzadkich flory i fauny Polski, poznanie zasad gospodarowania na obszarach chronionych w Polsce. W ramach studiów studenci nauczą się między innymi zasad tworzenia planów ochrony, ocen oddziaływania na środowisko, opracowań ekofizjograficznych, ekspertyz przyrodniczych, w tym również ekspertyz do programów rolnośrodowiskowych.

Przedstawiona zostanie problematyka wymierania gatunków i ekosystemów oraz inwazji gatunków obcych. Wszystkie zagadnienie przedstawione zostaną w oparciu aktualne akty prawa środowiska, podstawy kartografii przyrodniczej oraz zasady prowadzenia edukacji i komunikacji społecznej. Studenci zostaną zapoznani z formami popularyzacji wiedzy o zagrożeniach i wartościach przyrodniczych oraz o sposobach turystycznego wykorzystania obiektów chronionych. Słuchacze studiów poznają teoretyczne i praktyczne aspekty ochrony ekosystemów, warunki ochrony siedlisk priorytetowych oraz możliwości prowadzenia gospodarki rolnej na siedliskach przyrodniczych. 

Kontakt

Kierownik studiów:

dr inż. Ewa Krasicka-Korczyńska

e-mail:kra-kor@utp.edu.pl

tel. 52 340 81 54