Regulamin

  • Właści­cie­lem oraz ad­mi­nistrato­rem por­talu StudiaPodyplomowe.net.pl jest fir­ma ASM Pro­jekt Agniesz­ka Sz­cze­pa­nek-Mo­skal, 62-006 Grusz­czyn, ul. Brzask 2.
  • Por­tal StudiaPodyplomowe.net.pl pre­zen­tu­je programy studiów podyplomowych, MBA, szkoleń, kursów oferowanych przez uczelnie publiczne, niepubliczne oraz inne placówki edukacyjne.
  • Ar­ty­kuły oraz fo­to­gra­fie pre­zen­to­wane w blo­ku „Baza wiedzy” po­chodzą od szkół wyższych i mają charak­ter ar­ty­kułów spon­so­ro­wanych.
  • Programy szkoleń prezentowane w zakładce "Studia bezpłatne i dofinansowane" prezentują wyłącznie oferty częściowo lub w całości finansowane przez placówki prowadzące.
  • Internauci po­ruszający się po stro­nach serwisu StudiaPodyplomowe.net.pl po­zostają anonimo­wi do mo­men­tu re­jestracji w portalu.
  • Do­bro­wol­na i bezpłat­na re­jestracja jest niezbędna do ko­rzystania z niektórych funk­cji ser­wisu (otrzymywanie new­slet­tera, udział w kon­kur­sach). Po­da­ne in­for­ma­cje nie są udostępnia­ne oso­bom trze­cim.
  • Re­zygna­cja z re­jestracji w por­talu może nastąpić po­przez wysłanie ze stro­ny Kontakt prośby o usunięcie kon­ta.
  • Wszel­kie uwagi do­tyczące funk­cjonowania wi­tryny można zgłaszać za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej: kontakt@studiapodyplomowe.net.pl