Podologia

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

31-158 Kraków
ul. Krowoderska 73
tel. 631 54 40, 423 38 40
Strona programu

Informacje ogólne

Stu­dia Po­dy­plomo­we z Po­do­logii obej­mują za­gad­nie­nia z za­kresu pro­fi­lak­ty­ki, dia­gnozowania, re­habi­litacji i le­cze­nia za­chowaw­cze­go chorób narządu ruchu, chorób na­czynio­wych oraz ogólnej pielęgna­cji kończyn dol­nych, ze sz­czególnym uw­zględnie­niem stóp. Stu­dia obej­mują za­gad­nie­nia z za­kresu po­do­logii ogólnej, ko­smeto­logicz­nej oraz klinicz­nej.

Są ad­reso­wane do ab­sol­wentów ko­smeto­logii, fi­zjoterapeutów i nau­czycie­li wy­chowania fi­zycz­nego ze specjal­nością gim­na­sty­ka ko­rek­cyj­na za­trud­nio­nych w: sa­na­to­riach, SPA, do­mach opie­ki społecz­nej i hospicjach, placówkach oświa­to­wych (przysz­kol­nych i międzysz­kol­nych ośrod­kach gim­na­sty­ki ko­rek­cyj­nej), ośrod­kach i ga­bi­netach od­nowy bio­logicz­nej, ga­bi­netach ma­sażu, ga­bi­netach te­rapii ma­nual­nej i uspraw­nia­nia, fit­ness klu­bach, ga­bi­netach po­do­logicz­nych i ko­smetycz­nych, ga­bi­netach pe­dicu­re, publicz­nych i nie­publicz­nych placówkach służby zdro­wia, przy­chod­niach specja­listycz­nych, pra­cow­niach za­opa­trze­nia or­to­pedycz­nego, po­rad­niach i ga­bi­netach re­habi­litacyj­nych lub pro­wadzących działal­ność go­spo­darczą obej­mującą wyżej wy­mie­nio­ne jed­nost­ki.

Poszerzenie kwalifikacji w zakresie:

 • podologii ogólnej,
 • podologii kosmetologicznej
 • podologii klinicznej,
 • profilaktyki, diagnozowania, rehabilitacji i leczenia zachowawczego chorób narządu ruchu,
 • chorób naczyniowych,
 • ogólnej pielęgnacji kończyn dolnych, ze szczególnym uwzględnieniem stóp.

Studia skierowane są do absolwentów

Studiów wyższych (I i II stopnia) kierunków: Kosmetologia, Fizjoterapia, Lekarski (lekarze medycyny), Wychowanie Fizyczne ze specjalnością Gimnastyka korekcyjna i wszystkich kierunków medycznych.

Program studiów został przygotowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie dydaktyczne i zawodowe specjalistów z zakresu rehabilitacji sportowej.

Zobacz także film o Uczelni


Kontakt

Kierownik Studiów Podyplomowych:

dr hab. Barbara FRĄCZEK

e-mail: [email protected]

Rekrutacja:

Krakow­ska Wyższa Sz­koła Pro­mo­cji Zdro­wia z sie­dzibą w Krako­wie

ul. Kro­woder­ska 73, 31-158 Kraków

Ad­res do ko­respon­den­cji:

al. A. Grott­gera 1, 30-035 Kraków

tel./fax +48 12 631 54 40

tel./fax +48 12 423 38 40

tel./fax +48 12 633 45 56

e-ma­il: in­fo­@kw­spz.pl

www.kw­spz.pl

Facebo­ok: www.facebo­ok.com/Krakow­ska­Wyz­szaSz­ko­laPro­mo...

You Tu­be: http://www.youtu­be.com/user/KW­SPZ

Koszty

W sprawie kosztów skontaktuj się z Uczelnią.

Czas trwania

Nauka trwa 2 semestry.

Warto również wiedzieć

Obszar działalności zawodowej

Studia przygotowują do pracy jako ekspert w zakresie podologii ogólnej, kosmetologicznej i klinicznej.

Słuchacze otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Podologii kosmetologicznej lub klinicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 XII 2008 r.

 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie