Psychodietetyka

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

31-158 Kraków
ul. Krowoderska 73
tel. 797 012 101
sekretariat@kwspz.pl
Strona programu

Informacje ogólne

Celem studiów na kierunku Psychodietetyka jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie psychospołecznych czynników warunkujących sposób żywienia i styl życia człowieka.

W trakcie zajęć omówiony będzie wpływ aspektów psychologicznych na kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz zagadnienia związane z zaburzeniami odżywiania. Podjęte będą również tematy związane z konsekwencjami zdrowotnymi błędów żywieniowych i omówione metody pracy z pacjentami, u których występują choroby dietozależne.

Uczestnicy studiów podyplomowych z zakresu Psychodietetyki zdobędą wiedzę z zakresu:

 • psychologii i dietetyki,
 • poradnictwa dietetycznego,
 • psychologii rozwojowej i osobowości,
 • terapii osób z zaburzeniami odżywiania,
 • psychologicznych i psychospołecznych aspektów żywienia,
 • relacji odżywianie a zdrowie psychiczne,
 • żywności funkcjonalnej i specjalnego przeznaczenia medycznego.

Słuchaczami studiów podyplomowych z zakresu Psychodietetyki mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich na dowolnym kierunku.

Potencjalne miejsca pracy:

 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
 • gabinety dietetyczne i psychodietetyczne
 • placówki sportowe i kluby fitness
 • placówki oświatowe kształcące w zakresie nauk o żywności i żywieniu
 • własna działalność gospodarcza w zakresie poradnictwa dietetycznego

Cennik studiów podyplomowych

https://www.kwspz.pl/wp-content/uploads/2023/03/Cennik_uslug_edukacyjnych_2023-2024.pdf

Kontakt

Rekrutacja:

Aleja Artura Grottgera 1/5 (pierwsze piętro), 30-035 Kraków

 • Od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 16:00
 • Soboty (za wyjątkiem sierpnia) od godziny 8:00 do 14:00

Adres do korespondencji:

Aleja Artura Grottgera 1/5 (pierwsze piętro), 30-035 Kraków

tel: +48 12 423 38 40 wewnętrzny: 330, kom.: +48 797 012 101

Facebo­ok: www.facebo­ok.com/Krakow­ska­Wyz­szaSz­ko­laPro­mo...
You Tu­be: http://www.youtu­be.com/user/KW­SPZ
Instagram: https://www.instagram.com/kwspz/

Koszty

W sprawie kosztów skontaktuj się z Uczelnią.

Czas trwania

Nauka trwa 2 semestry. Słuchacze otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Psychodietetyki.

Warto również wiedzieć

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rekrut, wydruk podania)
 • aktualna fotografia kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych z uwzględnieniem szczegółowych zasad rekrutacji na poszczególne kierunki (oryginał lub odpis do wglądu w dniu składania dokumentów)
 • oryginał dowodu osobistego do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów
 • umowa o oświadczenie nauki (podpisywana po złożeniu wszystkich dokumentów)
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie