Prawo podatkowe - kadry i płace

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

02-787 Warszawa
ul. Nowoursynowska 166
tel. 22 593 40 78
Strona programu

Informacje ogólne

Celem Studiów Podyplomowych Prawo Podatkowe - Kadry i Płace SGGW w Warszawie jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu prawa podatkowego oraz obsługi kadrowo płacowej. Studia Podyplomowe Prawo Podatkowe - Kadry i Płace umożliwiają nabycie umiejętności analizowania oraz rozumienia przepisów podatkowych oraz zagadnień kadrowych.

Studia umożliwiają uzyskanie wymaganych kwalifikacji do pracy w biurach rachunkowych oraz w biurach zajmujących się doradztwem podatkowym. Studia pomogą w prowadzeniu dobrze zorganizowanej administracji kadrowo-płacowej.

Absolwent studiów podyplomowych powinien dysponować wiedzą teoretyczną i częściowo praktyczną z zakresu prawa podatkowego i finansów publicznych oraz posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu. Absolwent nabywa wiedzę i praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem bieżących spraw pracowniczych, naliczaniem wynagrodzeń oraz rozliczaniem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym.

Zainteresowanie tym kierunkiem studiów w SGGW wynika m.in. ze zróżnicowanej formy prowadzonych zajęć oraz z bogatej oferty programowej. Mocną stroną tego kierunku są również odpowiednie proporcje między kadrą akademicką oraz praktykami wykładającymi na studiach. Znaczna część zajęć jest prowadzona przez osoby posiadające wieloletnią praktykę w dziedzinie prawa podatkowego oraz obsługi kadrowo-płacowej.

Szczegółowy program studiów, terminy zjazdów, warunki rekrutacji, informacje o wykładowcach znajdują się na stronie internetowej studiów www.sppp.sggw.pl

Kontakt

Sekretariat Studiów Podyplomowych Prawo Podatkowe - Kadry i Płace SGGW w Warszawie

ul. Nowoursynowska 166, Warszawa 02-787

Budynek nr 6, pokój A14

Tel. kom. 886 624 111
Tel. 22 593 40 78
Fax 22 593 40 79
e-mail: [email protected]
www.sppp.sggw.pl

Kierownik Studiów Podyplomowych:
Prof. dr hab. Marian Podstawka

Koszty

Dwa semestry wraz z opłatą wpisowego - 4000 zł

Czas trwania

Studia potrwają dwa semestry z łączną liczbą godzin 200 i będą prowadzone w formie niestacjonarnej. Zajęcia będą odbywały się dwa razy w miesiącu w formie dwudniowych sesji, w soboty i niedziele (od godz. 9 do 17).

Warto również wiedzieć

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego. Program nie przewiduje przygotowania pracy dyplomowej.

Po pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego absolwent studiów otrzymuje świadectwo Studiów Podyplomowych SGGW w Warszawie (wzór określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych) poświadczające ukończone studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego – kadry i płace.

 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie