Kryminologia i kryminalistyka

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

01-043 Warszawa
ul. Okopowa 59
tel. 575 469 264, 505 374 881
podyplomowe@ewspa.edu.pl
Strona programu

Informacje ogólne

Program studiów podyplomowych "Kryminologia i kryminalistyka", realizowany przez EWSPA adresowany jest do wszystkich absolwentów uczelni z dyplomem magistra lub licencjata, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje lub uzupełnić zdobyte wcześniej wykształcenie.

Zajęcia prowadzą praktycy oraz doświadczeni specjaliści w swoich dziedzinach. Słuchacze doceniają praktyczny aspekt studiów i możliwość zdobycia praktycznych umiejętności.

Kształcenie składa się z dwóch modułów.

W ramach pierwszego modułu przewidziano przedmioty:

1. Geneza i pojęcie kryminologii


2. Kryminologia w systemie nauk

3. Funkcje kryminologii

4. Główne paradygmaty w kryminologii – wprowadzenie

 • Kryminologia klasyczna
 • Kryminologia pozytywistyczna
 • Kryminologia antynaturalistyczna
 • Kryminologia neoklasyczna

5. Jednostka i społeczeństwo – wprowadzenie Rzeczywistość społeczna i jej organizacja Człowiek w społeczeństwie

6. Przestępstwa z użyciem przemocy

7. Przestępczość nieletnich

8. Przestępczość gospodarcza

9. Przestępczość zorganizowana

10. Przestępczość powrotna

11. Charakterystyka zjawiska przestępczości w Polsce – wprowadzenie

 • Przestępczość ujawniona
 • Przestępczość nieujawniona

Moduł drugi obejmuje obszary tematyczne:

 • Zagadnienia teoretyczne związane z formułowaniem wersji śledczej oraz rekonstrukcją zdarzenia.
 • Czynności operacyjno – rozpoznawcze. Działania organów ścigania na przedpolu procesu karnego.
 • Czynności operacyjno – rozpoznawcze i policyjne bazy danych (c.d.). Działania organów ścigania na przedpolu procesu karnego
 • Działania taktyczne policji c.d. Gromadzenie informacji pozwalających na wszczęcie postępowania karnego.
 • Pierwsze czynności dowodowe po wszczęciu śledztwa.
 • Pierwsze czynności dowodowe po wszczęciu śledztwa (c.d.). Czynności sprawdzające i oględziny.
 • Wprowadzenie do psychologii zeznań świadków i wyjaśnień oskarżonych. Znaczenie psychologii dla kryminalistyki.
 • Wprowadzenie do psychologii zeznań świadków i wyjaśnień oskarżonych. Elementy taktyki przesłuchania (c.d.). Przesłuchanie małoletniego.
 • Kryminalistyczne aspekty konfrontacji oraz czynności okazania.
 • Wprowadzenie do problematyki ekspertyzy kryminalistycznej.
 • Ekspertyza psychiatryczna i psychologiczna w procesie karnym.
 • Elementy antropologii kryminalistycznej.
 • Podstawy daktyloskopii.
 • Badania traseologiczne. Badania mechanoskopijne i śladów pojazdów.
 • Wprowadzenie do kryminalistycznego badania dokumentów.

Kontakt

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa
telefon: +22 619 90 11
rekrutacja@ewspa.edu.pl

Koszty

Koszt roczny uzależniony jest formuły kształcenia: 5.800 PLN (forma tradycyjna), 5.600 PLN ( forma distance learning)

Czas trwania

180 godzin zajęć w ramach dwóch semestrów (standard). Dostępna jest forma distance learning.

Warto również wiedzieć

Studia niestacjonarne (standard) oznacza, iż studia realizowane są w ustalonych terminach przez cały rok,. Program studiów przewiduje łącznie 180 godzin zajęć w ramach dwóch semestrów. Zajęcia dydaktyczne oraz sesje egzaminacyjne odbywają się w siedzibie Uczelni w Warszawie (w wyznaczonych przez uczelnię terminach sobotnio-niedzielnych).

Studia distance learning oznacza, iż program studiów realizowany jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w wymiarze nie przekraczającym 50% punktów ECTS całości programu studiów. Zajęcia odbierane za pośrednictwem platformy e-learningowej realizowane są w formie wykładów audio-video oraz webinariów umożliwiających słuchaczowi interakcję z wykładowcą w czasie rzeczywistym. Pozostała część zajęć realizowana jest w formule tradycyjnej w siedzibie Uczelni. Egzaminy oraz zaliczenia zawsze odbywają się w siedzibie Uczelni.

Akademia Ignatianum w Krakowie
Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Collegium Civitas w Warszawie
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Politechnika Gdańska
Politechnika Lubelska
Politechnika Warszawska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Zielonogórski
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie