Dietetyka

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

31-158 Kraków
ul. Krowoderska 73
tel. 631 54 40, 423 38 40
Strona programu

Informacje ogólne

Stu­dia po­dy­plomo­we z za­kresu Die­tety­ki mają na celu prze­ka­zanie słuchaczom wie­dzy w za­kresie: oceny spo­so­bu żywie­nia i stanu odżywie­nia lu­dzi zdro­wych i chorych, bez­pie­czeństwa żyw­ności oraz spo­sobów za­po­bie­ga­nia za­grożeniom związa­nym z nie­od­po­wied­nią ja­kością żyw­ności.

We współcze­snym świe­cie pro­blem żywie­nia człowie­ka na­bie­ra coraz większe­go zna­cze­nia. Niewłaści­we odżywia­nie, złe na­wyki żywie­nio­we (których kon­se­kwencją jest na­d­waga i otyłość, ale także nie­dożywie­nie) mają znaczący wpływ na wzrost cywilizacyj­nych chorób żywie­nio­wo za­leżnych. Dla lu­dzi zdro­wych pra­widłowe żywie­nie jest istot­nym ele­men­tem pro­fi­lak­ty­ki zdro­wot­nej, w choro­bie od­grywa istotną rolę wspo­ma­gając le­cze­nie far­ma­ko­logicz­ne. Żywie­nie człowie­ka wy­bie­ga da­le­ko po­za przyjęte tra­dycyj­nie ksz­tałty, w związku z tym ab­sol­went stu­diów po­dy­plomo­wych po­siądzie teoretycz­ne i prak­tycz­ne umiejętności o in­ter­dyscyplinar­nym charak­terze.

Poszerzenie kwalifikacji w zakresie:

 • oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia ludzi zdrowych i chorych
 • bezpieczeństwa żywności oraz sposobów zapobiegania zagrożeniom związanym z nieodpowiednią jakością żywności
 • planowania żywienia i technologii przygotowywania potraw
 • nadzoru nad zakładami żywienia zbiorowego
 • profilaktyki chorób żywieniowo - zależnych
 • wykorzystania metod i zasad edukacji żywieniowej w pracy z pacjentami (klientami) na poziomie indywidualnym i zbiorowym

Program studiów

Program studiów został przygotowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie dydaktyczne i zawodowe specjalistów z zakresu dietetyki - żywienia indywidualnego i zbiorowego zdrowego i chorego człowieka.

Studia skierowane są do absolwentów legitymujących się dyplomem studiów wyższych.

Obejrzyj także


Kontakt

Kierownik Studiów Podyplomowych:

dr hab. Barbara FRĄCZEK

e-mail: [email protected]

Rekrutacja:

Krakow­ska Wyższa Sz­koła Pro­mo­cji Zdro­wia z sie­dzibą w Krako­wie

ul. Kro­woder­ska 73, 31-158 Kraków

Ad­res do ko­respon­den­cji:

al. A. Grott­gera 1, 30-035 Kraków
tel./fax +48 12 631 54 40
tel./fax +48 12 423 38 40
tel./fax +48 12 633 45 56
e-ma­il: in­fo­@kw­spz.pl
www.kw­spz.pl

Facebo­ok: www.facebo­ok.com/Krakow­ska­Wyz­szaSz­ko­laPro­mo...

You Tu­be: http://www.youtu­be.com/user/KW­SPZ

Koszty

W sprawie kosztów skontaktuj się z Uczelnią.

Czas trwania

Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym trwają 2 semestry.

Warto również wiedzieć

Obszar działalności zawodowej:

 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
 • zakłady żywienia zbiorowego
 • organizacje konsumenckie
 • placówki sportowe i turystyczno – rekreacyjne
 • placówki oświatowe kształcące w zakresie nauk o żywności i żywieniu
 • własna działalność gospodarcza w zakresie poradnictwa dietetycznego
 • instytuty naukowo-badawcze
 • ośrodki badawczo-rozwojowe.
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie