Innowacje w inżynierii wytwarzania i organizacji produkcji

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

42-200 Częstochowa
Al. Armii Krajowej 19
tel. 34 325 07 16
renata.caban@pcz.pl
Strona programu

Informacje ogólne

Cel studiów

Studia podyplomowe Innowacje w inżynierii wytwarzania i organizacji produkcji mają na celu:

 • przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy w zakresie innowacji w technikach wytwarzania oraz przetwórstwa metali i stopów, obejmującej procesy technologiczne prowadzące do otrzymywania różnego rodzaju wyrobów (blachy, pręty, kształtowniki, walcówki itp.);
 • połączenie wiadomości z zakresu teorii i technologii przeróbki plastycznej, metaloznawstwa, metod badań oraz organizacji produkcji.

Studia te pozwolą na podniesienie kwalifikacji i nabycie nowych umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii procesów przeróbki plastycznej, sterowania własnościami użytkowymi produkowanych wyrobów, zarządzania systemami produkcyjnymi i procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych będzie:

 • zdobywał wiedzę w zakresie innowacyjnych technik wytwarzania i przetwarzania metali i ich stopów a także organizowania ich produkcji;
 • posiadał ogólną wiedzę na temat doboru materiałów inżynierskich do różnych zastosowań, zna relacje między budową i właściwościami materiałów metalicznych oraz metody ich badań;
 • potrafił prognozować wpływ parametrów technologicznych na jakość stopów metali oraz procesów przeróbki plastycznej na własności wyrobów gotowych;
 • potrafił zastosować wybrane inżynierskie narzędzia wspomagające do procesów przeróbki plastycznej;
 • posiadał ugruntowaną wiedzę dotyczącą modelowania wybranych procesów przeróbki plastycznej;
 • posiadał wiedzę z zakresu teorii i technologii procesów metalurgicznych, w tym ciągłego odlewania, a także z zakresu teorii wybranych procesów przeróbki plastycznej stopów metali;
 • zaznajomiony z ekologicznymi aspektami technologii wytwarzania stopów metali;
 • miał odpowiednią wiedzę do oceny jakości wyrobów gotowych;

Umiejętność rozwiązywania problemów praktycznych oraz wiedza dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem i produkcją, znajomość narzędzi Lean oraz systemów zarządzania jakością sprawiają, że Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy
w przedsiębiorstwach przemysłowych związanych z wytwarzaniem i przetwórstwem stopów metali. Ponadto jest gotowy do podjęcia współpracy z inżynierami innych specjalności.

Rekrutacja:

Zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych (Uchwała nr 74/2020/2021 Senatu PCz z dnia 23 czerwca 2021r.) obowiązującym w Politechnice Częstochowskiej, na studia podyplomowe może być przyjęta osoba posiadająca:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych (dowolnych kierunków studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich).

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia podyplomowe powinni przesłać następujące dokumenty:

Termin rekrutacji

1.06.2022 – 30.09.2022

Przesyłanie dokumentów

Dokumenty należy przesyłać pocztą albo składać osobiście pod następującym adresem:

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Budynek A, Pokój: 102
Al. Armii Krajowej 19
42-200 Częstochowa
z dopiskiem „Studia podyplomowe - Innowacje w inżynierii wytwarzania i organizacji produkcji”

Dokumenty można przesyłać również w formie skanu za pomocą podanego adresu e-mail: dominika.strycharska@pcz.pl

Kierownik studiów podyplomowych podejmuje decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe, określając sposób realizacji umowy bądź o nieprzyjęciu, wskazując powody nieprzyjęcia. Po otrzymaniu decyzji przez słuchacza o przyjęciu na studia podyplomowe, na pierwszych zajęciach zawierana jest ze słuchaczem umowa w formie pisemnej dotycząca świadczenia usług edukacyjnych.

Kontakt

Kierownik:

Dr inż. Renata Caban
tel.: 34 3250 716;
e-mail: renata.caban@pcz.pl

Koordynator:
Dr inż. Dominika Strycharska
tel.: 34 3250-770;
e-mail: dominika.strycharska@pcz.pl

Administracja:

Mgr inż. Aneta Gapik
tel.: 34 3250 713;
e-mail: aneta.gapik@pcz.pl

Koszty

całościowy koszt studiów: 4 200 zł. Istnieje możliwość płatności czesnego w ratach semestralnych.

Czas trwania

2 semestry

Warto również wiedzieć

Jednostka: Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Politechnika Częstochowska

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 272

Tryb studiów: niestacjonarne (zjazdy sobota-niedziela)

Forma zajęć: wykłady, laboratoria, projekt.

Prowadzący zajęcia to nauczyciele akademiccy Politechniki Częstochowskiej.

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie