Nowoczesna Energetyka Odnawialna

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

00-665 Warszawa
ul. Nowowiejska 21/25
tel. 22 234 52 86
neo.itc@pw.edu.pl
Strona programu

Informacje ogólne

Studia podyplomowe z zakresu nowoczesnej energetyki odnawialnej dedykowane są dla słuchaczy z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra i pozwalają zgłębić problematykę dotyczącą szeroko rozumianej energetyki odnawialnej.

Do wiodących źródeł energii odnawialnej należą energetyka wiatrowa, biomasa, energetyka wodna oraz słoneczna. Już dzisiaj obserwujemy znaczący udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym, a światowe tendencje kładą coraz większy nacisk na rozwój branży. Regulacje prawne w tej materii wymuszają coraz powszechniejsze stosowanie technologii OZE, a to oznacza zapotrzebowanie na specjalistów w tym zakresie.

Program kształcenia Nowoczesna Energetyka Odnawialna ma na celu zaznajomienie słuchaczy z najnowszymi trendami rozwojowymi i rozwiązaniami w zakresie szeroko pojętej energetyki odnawialnej. Studia podyplomowe dedykowane są zarówno dla osób rozpoczynających działalność w obszarze OZE, jak również już związanych zawodowo z energetyką odnawialną.

Organizatorem studiów jest Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej.

W trakcie studiów słuchacze poszerzą wiedzy z zakresu m.in:

 • Energetyki wiatrowe; konstrukcja turbin wiatrowych, energetyka wiatrowa w Polsce i na świecie
 • Energetycznego wykorzystania biomasy; biopaliwa, spalanie i współspalanie biomasy stałej, wykorzystanie biopaliw ciekłych, biogazu
 • Energetyki wodnej: hydroenergetyka, turbiny wodne, stan rozwoju w Polsce i na świecie
 • Energetyki słonecznej: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, energetyka słoneczne w Polsce i na świecie
 • Energii geotermalnej
 • Energetycznego wykorzystania odpadów jako źródła energii odnawialnej
 • Nowych technologii energetycznych, np. ogniw paliwowych

Wybierz studia z profesjonalistami

Zajęcia prowadzą wykładowcy studium podyplomowego "NEO", specjaliści z jednostek naukowych i przemysłowych, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe.

Instytut Techniki Cieplnej współpracuje z Centrum Badawczym PAN KEZO.

Uczestnicy programu podyplomowego realizują zajęcia w najnowocześniejszym w Europie zespole laboratoriów badawczych, zajmujących się wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja kandydatów na studia odbywa się poprzez system informatyczny „Rekrutacja PW”.


Kontakt

Instytut Techniki Cieplnej
Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 21/25
00-665 Warszawa
pok. 414 B

Biuro Obsługi Słuchacza Studium Podyplomowego NEO

Katarzyna Langiewicz
e-mail: neo.itc@pw.edu.pl
telefon 22 234 52 86

Koszty

opłata jednorazowa 7500 złotych, możliwość płatności w dwóch ratach

Czas trwania

2 semestry, zjazdy odbywają się raz w miesiącu (czwartki, piątki, soboty)

Warto również wiedzieć

SPNEO_1 Podstawy teoretyczne energetyki cieplnej - Moduł obejmuje wiadomości podstawowe z zakresu termodynamiki i teorii maszyn cieplnych. Prezentowane są również informacje na temat paliw i spalania w instalacjach energetycznych jak również w zakresie kotłów opalanych paliwami odnawialnymi. Moduł nie wymaga wiedzy i umiejętności, wykraczających poza poziom I studiów dziennych. Zakres modułu nawiązuje treścią do przedmiotów: Termodynamika 1, Spalanie paliw energetycznych, Kotły Energetyczne

SPNEO_2 Podstawy teoretyczne hydroenergetyki - Moduł obejmuje wiadomości podstawowe z zakresu hydrodynamiki oraz zastosowania pomp w odnawialnych źródłach energii.

SPNEO_3 Energetyka wodna - Moduł obejmuje zagadnienia projektowania i eksploatacji turbin w elektrowniach wodnych oraz diagnostyki maszyn hydraulicznych w energetyce wodnej.

SPNEO_4 Energetyka wiatrowa - Moduł obejmuje zagadnienia projektowania i eksploatacji siłowni wiatrowych. Prezentowane są m.in. informacje dot. produkcji wież i turbin wiatrowych jak również stanu aktualnego oraz perspektyw rozwoju energetyki wiatrowej w warunkach krajowych i zagranicznych.

SPNEO_5 Energetyka słoneczna i geotermalna - Moduł prezentuje informacje dot. paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych jak również ciepłowni oraz elektrociepłowni geotermalnych. Zakres modułu nawiązuje treścią do przedmiotów: Energetyka słoneczna, Odnawialne źródła energii, Fotowoltaika

SPEJ_6 Technologie generacji energii odnawialnej w energetyce lokalnej - Moduł prezentuje informacje dot. m.in.: Turbin i silników gazowych, Układów ORC, Ogniw paliwowych, Perspektywicznych systemów ciepłowniczych. Zakres modułu nawiązuje treścią do przedmiotów: Perspektywiczne technologie energetyczne, Układy hybrydowe w energetyce, Sieci inteligentne i energetyka rozproszona

SPNEO_7 Instalacje elektryczne i układy sterowania w energetyce odnawialnej - Moduł prezentuje informacje dot. m.in.: Układy wyprowadzenia mocy, Warunków przyłączenia do systemu, Układów sterowania i automatyki nadrzędnej, Zakres modułu nawiązuje treścią do przedmiotów: Kierowanie projektami, Układy hybrydowe w energetyce

SPNEO_8 Zewnętrzne uwarunkowania Energetyki odnawialnej - Zakres modułu nawiązuje treścią do przedmiotów: Prawa energetycznego, Prawa budowlanego dla inwestycji w energetyce odnawialnej, Pakietu energetyczno - klimatycznego, Uwarunkowania prawne energetyki, Kierowanie projektami

SPNEO_9 Inżynieria finansowa w energetyce odnawialnej - Moduł prezentuje informacje dot. m.in.: Rachunku ekonomicznego inwestycji w energetyce odnawialnej, Zasad funkcjonowania rynku energii w energetyce lokalnej, Systemu handlu emisjami, certyfikatów i instrumentów finansowych w kontekście wytwarzania energii. Zakres modułu nawiązuje treścią do przedmiotów: Uwarunkowania prawne energetyki, Kierowanie projektami

SPNEO_10 Sesja wyjazdowa - W ramach sesji wyjazdowej prowadzone są kompleksowe badania i pomiary wybranego obiektu Energetyki odnawialnej.

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie