Compliance w zarządzaniu organizacją

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin
Plac M. Curie-Skłodowskiej 5
tel. 81 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl
Strona programu

Informacje ogólne

Compliance w zarządzaniu organizacją to studia adresowane do osób widzących swój dalszy rozwój zawodowy w strukturach, zajmujących się systemem compliance w organizacji. W szczególności dotyczy to osób zatrudnionych w działach prawnych, audytu lub controlingu.

Compliance jest instrumentem zarządzania, wykorzystywanym w procesie zachowania zgodności nie tylko w bankach i instytucjach finansowych, ale także w innych organizacjach. Dotyczy to zwłaszcza organizacji rozwijających lub zobowiązanych do utrzymania kapitału zaufania społecznego. Proces szerszego zorientowania się na compliance jest dostrzegany na rynku pracy poprzez zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie.

Absolwent studiów będzie miał wiedzę i umiejętności z zakresu uwarunkowań prawnych i pozaprawnych związanych z praktycznym projektowaniem, wdrażaniem i monitorowaniem systemu compliance w organizacji. Będzie potrafił wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną i pozyskane umiejętności w praktyce.

Program kształci przyszłych compliance oficerów, osoby przygotowane zarówno pod względem merytorycznym, jak i praktycznym do pracy w jednostkach organizacyjnych compliance, przedsiębiorstwach różnych branż sektora publicznego oraz prywatnego.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

Instytucje i podmioty nadzoru w otoczeniu gospodarczym, Etyka, zasady współżycia społecznego w zarządzaniu organizacją, Wartości w zarządzaniu organizacją , Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR), Komunikacja w biznesie, Ład korporacyjny w zarządzaniu organizacją, Prawo compliance w zarządzaniu organizacją, Prawo cywilne w zarządzaniu organizacją, Prawo gospodarcze i handlowe w zarządzaniu organizacją, Prawo pracy w zarządzaniu organizacją, Regulacje prawne o ochronie danych osobowych w zarządzaniu organizacją (GDPR), Regulacje prawne o ochronie konkurencji i konsumentów w zarządzaniu organizacją, Regulacje prawne w zakresie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu, Regulacje prawne w zakresie zwalczania korupcji, Regulacje prawne w zakresie zapobieganiu wprowadzaniu do obrotu środków pieniężnych pochodzących z nielegalnych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu, Compliance w instytucjach finansowych, Compliance w zarządzaniu organizacją, Zarządzanie ryzykiem w compliance, Audyt i kontrola wewnętrzna w zarządzaniu organizacją, Compliance w przedsiębiorstwach.

Kontakt

dr hab. Piotr Witkowski
Wydział Ekonomiczny
Laboratorium Praktyki Biznesu
witkowski@poczta.umcs.lublin.pl

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Koszty

I semestr: 1800 zł + 150 zł (opłata wpisowa), II semestr: 1950 zł, Całkowity koszt studiów: 3900 zł

Czas trwania

dwa semestry, liczba godzin dydaktycznych: 180

Warto również wiedzieć

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wymaganych zaliczeń oraz zdanie egzaminów przewidzianych w programie studiów.

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie