Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu

WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu

61-485 Poznań
ul. 28 Czerwca 1956 r. 217-219
tel. 61 84 34 796
rekrutacja@wshiu.pl
Strona programu

Informacje ogólne

Studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) poszerzają wiedzę i kompetencje słuchaczy o metody terapii zaburzeń rozwojowych dziecka. Zwiększają efektywność pracy pedagogicznej każdego nauczyciela oraz przygotowują do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i narzędzia z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej niezbędne do:

 • samodzielnego przeprowadzenia diagnozy i terapii dzieci oraz młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i/lub z zaburzeniami rozwoju ruchowego, emocjonalnego i społecznego,
 • organizowania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wspierania rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

W trakcie studiów i praktyk pedagogicznych słuchacze nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozpoznawania i zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży ze specyficznymi i trudnościami w rozwoju oraz uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) oraz niespecyficznymi (niepełnosprawności, zagrożenie niedostosowaniem społecznym i niedostosowanie społeczne, zaburzenia neurorozwojowe) trudnościami w rozwoju i nauce;
 • konstruowania diagnozy rozwojowej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży ze specyficznymi i niespecyficznymi trudnościami w rozwoju oraz uczeniu się;
 • zasad i sposobów konstruowania indywidualnych programów kształcenia, korekcji i kompensacji;
 • doboru właściwych do zaburzenia dziecka metod pracy korekcyjno-kompensacyjnej;
 • prowadzenia zajęć specjalistycznych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi i niespecyficznymi trudnościami w rozwoju oraz uczeniu się;
 • właściwej interpretacji opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne;
 • współpracy z rodziną ucznia z trudnościami w uczeniu się;
 • umiejętności stosowania przepisów prawa oświatowego dotyczących organizowania kształcenia, pomocy, wsparcia i opieki dla tych dzieci i uczniów w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz prowadzenia dokumentacji.

Kontakt

Dział Rekrutacji WSHiU w Poznaniu

e-mail: rekrutacja@wshiu.pl

tel. +48 61 84 34 796

tel +48 51 00 56 001

tel +48 50 58 45 771

Koszty

płatne jednorazowo - 5900 zł (możliwość płatności w ratach)

Czas trwania

trzy semestry

Warto również wiedzieć

Absolwent studiów posiada kwalifikacje do prowadzenia w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych:

 • indywidualnych i grupowych zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 • zajęć wspomagających wychowawczą funkcję rodziny, zapobiegających zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspierających ich rozwój;
 • zajęć warsztatowych i konsultacji dla rodziców i nauczycieli z zakresu pedagogiki korekcyjnej;
 • zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju;
 • badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;
 • minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiegania zaburzeniom zachowania;
 • terapii pedagogicznej indywidualnej i grupowej;
 • działań wspierających rozwój ucznia i jego mocnych stron oraz poradnictwa dla uczniów.
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie