Zamówienia publiczne

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

35-310 Rzeszów
ul. Cegielniana 14
tel. 867 04 80, 514 194 892
rekrutacja@wspia.eu
Strona programu

Informacje ogólne

Zamówienia publiczne – studia podyplomowe prowadzone wspólnie z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Studia mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry, znającej skomplikowane regulacje prawne dotyczące zamówień publicznych. Są one skierowane zarówno do osób, które uczestniczą w procesie przygotowania i dokumentowania zamówień publicznych przez zamawiającego, jak i opracowujących oferty po stronie wykonawców.

Studia będą prowadzone w formach umożliwiających zarówno pozyskanie wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych. W tym celu znaczna część zajęć będzie realizowana w formie warsztatów. Absolwenci studiów nabędą wiedzę ekspercką pozwalająca im sprawować funkcje specjalistów i konsultantów do spraw zamówień publicznych.

Program studiów obejmuje m.in.:

 • System zamówień publicznych RP.
 • Zamówienia publiczne w UE.
 • Podstawy prawa cywilnego i handlowego.
 • Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne.
 • Zamówienia sektorowe.
 • Środki ochrony prawnej w procedurze udzielania zamówień publicznych.
 • Umowy w zamówieniach publicznych.
 • Dokumentacja postępowania o zamówienie publiczne.
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
 • System kontroli zamówień publicznych.
 • Innowacyjne możliwości realizacji zamówień publicznych.
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów w sprawie zamówień publicznych.
 • Zrządzanie w sektorze publicznym.
 • Partnerstwo publiczno-prywatne.
 • Seminarium dyplomowe.

Studia są prowadzone w systemie niestacjonarnym. Zajęcia obywają się w piątki po południu, soboty i niedziele zjazdowe w budynkach WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie, przy ul. Cegielnianej 14.

Kontakt

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

ul. Cegielniana 14, bud. "A", pokój nr 20

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30,

tel. 17 86 70 480, 17 86 70 481

Koszty

Odpłatność za studia wynosi 3.900 zł, dla absolwentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej i Politechniki Rzeszowskiej przewiduje się 30% zniżki.

Czas trwania

Studia trwają 2 semestry. Plan studiów obejmuje ok. 180 godzin zajęć realizowanych wg wzorcowego programu studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych

Warto również wiedzieć

Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się co najmniej 30 słuchaczy.

Studia są przeznaczone dla osób posiadających wykształcenie wyższe.

Wymagane dokumenty:

 • 1 zdjęcie
 • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 • podanie na ustalonym formularzu,
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł

Zajęcia prowadzić będą przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych, nauczyciele akademiccy z WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej i Politechniki Rzeszowskiej oraz doświadczeni praktycy.

Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie i obrona pracy z wybranego przez słuchacza przedmiotu.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych sygnowane przez Rektorów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej i Politechniki Rzeszowskiej oraz certyfikat specjalisty zamówień publicznych sygnowany przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie