Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego

53-329 Wrocław
pl. Powstańców Śląskich 1/201
tel. 22 60 20 110
Strona programu

Informacje ogólne

Studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) pozwalają zdobyć kwalifikacje pedagoga specjalnego – oligofrenopedagoga oraz nauczyciela wspomagającego.

Słuchacze zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do realizacji zadań z zakresu edukacji i wychowania uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną w warunkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i ogólnodostępnego.

Program kształcenia podyplomowego przygotowuje słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie we wszystkich typach szkół i placówkach oświatowych.

Oferta skierowana jest w szczególności do:

 • pedagogów i psychologów,
 • nauczycieli i wychowawców różnych typów szkół
 • opiekunów placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych
 • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.

Ukończenie studiów daje kwalifikacje do pełnienia roli zawodowej:

 • nauczyciela przedszkola (oddziału) specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
 • nauczyciela (oligofrenopedagoga) w szkole podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
 • nauczyciela współorganizującego proces edukacji w przedszkolach (oddziałach) i szkołach (klasach) integracyjnych,
 • nauczyciela – wychowawcy w świetlicach szkolnych, internatach dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną,
 • nauczyciela zajęć rewalidacyjnych w placówkach kształcących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną,
 • nauczyciela rewalidacji indywidualnej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną,
 • pedagoga (oligofrenopedagoga) w ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczym,
 • pedagoga (oligofrenopedagoga) w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych poradniach specjalistycznych,
 • pedagoga (oligofrenopedagoga) w innych placówkach, w których ma miejsce proces rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy.


Kontakt

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego

Obsługa klienta:

mail: [email protected]
kontakt tel.: 22 602 01 10

Obsługa telefoniczna w dni robocze (pon-pt) w godz. 09:00 - 17:00

Koszty

czesne 400 zł (10 wpłat)

Czas trwania

trzy semestry

Warto również wiedzieć

Absolwenci studiów uzyskują:

 • kwalifikacje pedagoga specjalnego w zakresie oligofrenopedagogiki (pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie),
 • kompetencje do pracy w klasie integracyjnej w charakterze nauczyciela wspierającego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w jego procesie uczenia się oraz do organizacji na terenie swoich placówek kształcenia i wychowania integracyjnego.
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie