Filologia Angielska - podyplomowe studia kwalifikacyjne przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

01-242 Warszawa
al. Prymasa Tysiąclecia 38a
tel. 609 758 494, 22 855 47 58
dziekanat@e-wstijo.edu.pl
Strona programu

Informacje ogólne

Kwalifikacyjne studia podyplomowe na kierunku Filologia Angielska przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na poziomie przedszkolnym oraz na I, II i III etapie edukacyjnym, adresowane są do absolwentów filologii angielskiej (dowolnego profilu) oraz innych kierunków studiów I lub II stopnia, znających język angielski na poziome co najmniej B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), którzy chcieliby podjąć pracę nauczyciela języka angielskiego placówkach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i szkolnictwie ponadpodstawowym.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności psychopedagogiczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela oraz pozwalające na efektywną komunikację z rodzicami i współpracownikami.

Słuchacz w trakcie studiów nabywa umiejętności:

z zakresu wiedzy:

 • zna podstawę programową edukacji przedszkolnej oraz I, II i III poziomu edukacji w zakresie nauczania języka angielskiego;
 • ma ugruntowaną wiedzę o dydaktyce ogólnej oraz wiedzę przedmiotową i metodyczną w zakresie nauczania języka angielskiego na etapie przedszkolnym oraz na I, II, III poziomie edukacji, a także zna stosowane środki dydaktyczne ze szczególnym uwzględnieniem podręczników i środków multimedialnych;
 • ma wiedzę w zakresie technik informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji, stosowania programów multimedialnych, w tym tablic interaktywnych;
 • posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się;
 • zna strukturę i funkcje systemu oświaty – cele, podstawy prawne, organizację i funkcjonowanie instytucji edukacyjnych, a także alternatywne formy edukacji.

z zakresu umiejętności:

 • posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji zadań przedszkola i szkoły w zakresie I, II, III szczebla edukacji, a w tym do samodzielnego dostosowywania programów do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz do zmian zachodzących w rzeczywistości edukacyjnej;
 • potrafi realizować programy ministerialne i inne specjalistyczne programy nauczania języków obcych;
 • potrafi układać i oceniać programy autorskie – także programy kursów pozaszkolnych;
 • potrafi korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych pomocy naukowych w nauczaniu języka angielskiego;
 • posiada umiejętność wyszukiwania i oceniania materiałów do nauczania języków obcych;
 • ma umiejętności uczenia się, tworzenia i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków edukacji;
 • potrafi dobierać, oceniać pod względem przydatności i wykorzystywać materiały, środki i metody edukacji w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych) oraz wykorzystywać w procesie edukacji nowoczesne technologie, umie wykorzystywać scenariusze zajęć wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolach i szkołach;
 • potrafi rozwijać kreatywność i umiejętność samodzielnego, krytycznego myślenia uczniów;

z zakresu kompetencji społecznych:

 • ma świadomość znaczenia profesjonalizmu we własnej pracy;
 • posiada refleksje na tematy etyczne i świadomość przestrzegania zasad etyki zawodowej, wykazuje cechy refleksyjnego praktyka;
 • umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces;
 • jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.

Kontakt

Adres uczelni:

Al. Prymasa Tysiąclecia 38a

01-242 Warszawa

e-mail: dziekanat@e-wstijo-edu.pl
tel. 22 855 47 58
tel. kom. 609 758 494
www.wstijo.edu.pl

Koszty

4 900 zł lub 3 x 1750 zł

Czas trwania

3 semestry

Warto również wiedzieć

Forma studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne

Liczba semestrów: 3

Liczba godzin: 366

Praktyka pedagogiczna: 150 godzin

Cena: 4900 zł

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie