Filologia Angielska - podyplomowe studia kwalifikacyjne przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

01-242 Warszawa
al. Prymasa Tysiąclecia 38a
tel. 609 758 494, 22 855 47 58
Strona programu

Informacje ogólne

Kwalifikacyjne studia podyplomowe na kierunku Filologia Angielska przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na poziomie przedszkolnym oraz na I, II i III etapie edukacyjnym, adresowane są do absolwentów filologii angielskiej (dowolnego profilu) oraz innych kierunków studiów I lub II stopnia, znających język angielski na poziome co najmniej B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), którzy chcieliby podjąć pracę nauczyciela języka angielskiego placówkach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i szkolnictwie ponadpodstawowym.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności psychopedagogiczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela oraz pozwalające na efektywną komunikację z rodzicami i współpracownikami.

Słuchacz w trakcie studiów nabywa umiejętności:

z zakresu wiedzy:

 • zna podstawę programową edukacji przedszkolnej oraz I, II i III poziomu edukacji w zakresie nauczania języka angielskiego;
 • ma ugruntowaną wiedzę o dydaktyce ogólnej oraz wiedzę przedmiotową i metodyczną w zakresie nauczania języka angielskiego na etapie przedszkolnym oraz na I, II, III poziomie edukacji, a także zna stosowane środki dydaktyczne ze szczególnym uwzględnieniem podręczników i środków multimedialnych;
 • ma wiedzę w zakresie technik informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji, stosowania programów multimedialnych, w tym tablic interaktywnych;
 • posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się;
 • zna strukturę i funkcje systemu oświaty – cele, podstawy prawne, organizację i funkcjonowanie instytucji edukacyjnych, a także alternatywne formy edukacji.

z zakresu umiejętności:

 • posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji zadań przedszkola i szkoły w zakresie I, II, III szczebla edukacji, a w tym do samodzielnego dostosowywania programów do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz do zmian zachodzących w rzeczywistości edukacyjnej;
 • potrafi realizować programy ministerialne i inne specjalistyczne programy nauczania języków obcych;
 • potrafi układać i oceniać programy autorskie – także programy kursów pozaszkolnych;
 • potrafi korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych pomocy naukowych w nauczaniu języka angielskiego;
 • posiada umiejętność wyszukiwania i oceniania materiałów do nauczania języków obcych;
 • ma umiejętności uczenia się, tworzenia i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków edukacji;
 • potrafi dobierać, oceniać pod względem przydatności i wykorzystywać materiały, środki i metody edukacji w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych) oraz wykorzystywać w procesie edukacji nowoczesne technologie, umie wykorzystywać scenariusze zajęć wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolach i szkołach;
 • potrafi rozwijać kreatywność i umiejętność samodzielnego, krytycznego myślenia uczniów;

z zakresu kompetencji społecznych:

 • ma świadomość znaczenia profesjonalizmu we własnej pracy;
 • posiada refleksje na tematy etyczne i świadomość przestrzegania zasad etyki zawodowej, wykazuje cechy refleksyjnego praktyka;
 • umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces;
 • jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.

Kontakt

Adres uczelni:

Al. Prymasa Tysiąclecia 38a

01-242 Warszawa

e-mail: [email protected]
tel. 22 855 47 58
tel. kom. 609 758 494
www.wstijo.edu.pl

Koszty

4 900 zł lub 3 x 1750 zł

Czas trwania

3 semestry

Warto również wiedzieć

Forma studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne

Liczba semestrów: 3

Liczba godzin: 366

Praktyka pedagogiczna: 150 godzin

Cena: 4900 zł

 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie